Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Onder ‘Partner Shopper' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Partner Shopper., gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, Nederland, en statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Nederland. emailadres: . info@partnershopper.nl is ingeschreven in het Handelsregister te Eindhoven, KvK-nummer 51671336, BTW-nummer 850120767B01.

1.2 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen van Partner Shopper. Eventuele afwijkingen dienen schriftelijk met  Partner Shopper te worden overeengekomen.

1.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij dit schriftelijk met Partner Shopper is overeengekomen.

1.4 Bij het sluiten van een overeenkomst met Partner Shopper aanvaardt de opdrachtgever onderstaande algemene voorwaarden.

1.5 Partner Shopper biedt via internet een service aan, waarbij bedrijven en natuurlijke personen de mogelijkheid wordt geboden handel te drijven met de producten die in haar internetwinkels worden aangeboden. (hierna te noemen "Partner Shopper affiliates").

2. Deelnemers

2.1 Aan de Partner Shopper affiliate nemen partners, exploitanten en eindverbruikers deel. Exploitanten zijn aan de Partner Shopper affiliate deelnemende bedrijven, die hun producten en diensten door middel van advertentiemateriaal (banners, links e.d.) en/of de Partner Shopper affiliate shop via internet op de markt brengen en verkopen. Partners zijn aan de Partner Shopper affiliate deelnemende bedrijven of natuurlijke personen, die aan exploitanten voor het op de markt brengen van producten en diensten een bepaalde ruimte op hun homepage/website of e-mail (hierna te noemen "advertentieruimte") ter beschikking stellen. Exploitanten en partners worden tezamen "deelnemers" genoemd. Klanten zijn bedrijven en natuurlijke personen, die op internet producten inkopen.

2.2 De partners bieden Partner Shopper een webshop die aan exploitanten ter beschikking wordt gesteld. Partner Shopper draagt zorg voor de technische verbindingen tussen de partners en exploitanten. Bovendien rapporteert en registreert Partner Shopper de zakelijke afspraken en overige activiteiten tussen de exploitanten en klanten, die via de advertentieruimte van de partners tot stand zijn gekomen. Zowel rapportage als registratie staan de partner ter beschikking.

3 Onderwerp van de overeenkomst

3.1 De exploitanten sluiten afzonderlijke overeenkomsten met Partner Shopper, onder inachtneming van deze voorwaarden voor deelname. Voor de juridische verhoudingen tussen de partners en Partner Shopper zijn echter alleen deze voorwaarden van toepassing.

3.2 De af te sluiten overeenkomsten zijn ten minste in het Nederlands beschikbaar. Door middel van een elektronische ontvangstbevestiging informeert Partner Shopper de partners onmiddellijk, zodra Partner Shopper de registratie van de partner heeft geaccepteerd.

3.3 De voorwaarden van deelname zijn via de affiliate websites te bezien en op elk moment beschikbaar voor de deelnemers. Ook de relevante versie van de voorwaarden op het moment van het afsluiten van de overeenkomst zijn desgewenst verkrijgbaar via email (info@partnershopper.nl).

4. Deelname aan het Partner Shopper Affiliate programma

4.1 Deelname aan het Partner Shopper Affiliate programma is pas mogelijk vanaf het 18e levensjaar en volledige handelsbevoegdheid. Bovendien moeten de deelnemers over een bankrekening beschikken.

4.2 De partners moeten zich voor deelname aan het Partner Shopper Affiliate programma volgens de voorschriften aanmelden en zich laten registreren. Daarvoor moeten de partners de door de Partner Shopper gevraagde gegevens op het Partner Shopper - registratieformulier volledig en naar waarheid invullen. Recht op toelating tot het Partner Shopper Affiliate programma kan niet worden gegarandeerd. Partner Shopper behoudt zich het recht voor een aanmelding voor het Partner Shopper Affiliate programma zonder opgaaf van redenen te weigeren. Weigering vindt voornamelijk plaats na constatering van pornografisch, racistisch en/of anderzijds onwenselijk materiaal danwel illegale activiteiten en/of een door Partner Shopper als te lage kwaliteit (snelheid, overzichtelijkheid, inhoud) beoordeelde website van de deelnemer.
Wanneer de bij de aanmelding doorgegeven gegevens van de partner zijn gewijzigd, is hij/zij verplicht de oorspronkelijk aan Partner Shopper doorgegeven gegevens onmiddellijk te corrigeren. De overeenkomst en dus de toelating tot het Partner Shopper Affiliate programma komt tot stand - met inachtneming van deze deelnamevoorwaarden - door ontvangst van een bevestiging van Partner Shopper (email info@partnershopper.nl) aan de deelnemers.

4.3 De mogelijkheid tot deelname aan het Partner Shopper Affiliate programma is afhankelijk van de capaciteit van het Partner Shopper Affiliate programma. Deelnemers kunnen geen recht op onbegrensde toegang tot het Partner Shopper Affiliate programma eisen.

4.4 De deelnemers garanderen, dat de door hen overgedragen gegevens, advertentieruimte en reclamehandelingen niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften of relevant recht. Ontoelaatbaar zijn bovendien inhouden en reclameactiviteiten, die afbreuk doen aan aansprakelijkheidsrecht, afbreuk doen aan auteurs- of merkenrecht van derden, die subversief, racistisch, gewelddadig of pornografisch van aard zijn, die schadelijk zijn voor minderjarigen of niet publiekelijk toegankelijk mogen worden gemaakt. Verboden is ook het gebruik en het aanbrengen van virussen, Trojan horses of vergelijkbare programma's, die gemaakt zijn om gegevens of systemen te beschadigen, in het geheim aan te tasten of te vernietigen. De deelnemer is verplicht, gehanteerde advertentieruimte, reclameteksten c.q. reclamehandelingen afzonderlijk aan Partner Shopper te tonen. Hierop wordt de deelnemer bij de netwerkregistratie c.q. bij verzoek om een partnerschap speciaal gewezen. Indien Partner Shopper in verband met een dergelijke inhoud aansprakelijk wordt gesteld door derden, neemt de veroorzakende deelnemer hiervoor de aansprakelijkheid over van Partner Shopper.

4.5 Elke poging, het Partner Shopper Affiliate programma op enigerlei wijze te manipuleren, leidt automatisch tot directe blokkering van de deelnemer. Daardoor vervallen alle aanspraken op eventueel opgebouwde tegoeden.

4.6 Besluit een partner van het Partner Shopper Affiliate programma voor op email gebaseerde reclamevormen, dan moet het verbod op spam in acht worden genomen. Het is deelnemers verboden, aan derden ongevraagde emails met commerciële boodschappen te sturen (spam) of URL-codes van Partner Shopper in e-mails te integreren, tenzij de ontvangers hiervoor na ontvangst van de eerste email toestemming hebben gegeven ("opt in"-methode). De deelnemer moet voor elke verzending eerst controleren of de betreffende ontvanger akkoord is met de ontvangst van de email. Dergelijke ongevraagde e-mails vormen anders een overtreding van het Nederlands recht en kunnen vermaningen van de ontvanger, consumentenbonden of concurrenten tot gevolg hebben. Bij het veronachtzamen van deze verplichting kan de Partner Shopper de deelnemer met onmiddellijke ingang uitsluiten van het Partner Shopper Affiliate programma of de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De door Partner Shopper ingestelde account van de deelnemer wordt geblokkeerd, waarbij iedere aanspraak op het opgebouwde tegoed vervalt (contractboete). Deelnemers die ondanks het verbod ongewenste reclame (spam) verzenden, vrijwaren Partner Shopper van alle daardoor ontstane aanspraken van derden ten opzichte van welke dienst van Partner Shopper dan ook. Het te gelde maken van alle verdere aanspraken t.o.v. de partner blijft aan Partner Shopper voorbehouden.

5. Vergoeding

5.1 Partnershopper B.V. stelt de afwikkeling van de vergoedingen van exploitant- en partnerrekeningen op en beheert deze. Over tegoeden op partnerrekeningen of exploitantenrekeningen wordt geen rente betaald.

5.2 De affiliate partners ontvangen van Partnershopper een vergoeding (provisie) die op basis van het afgesproken percentage is berekend. De hoogte van de betreffende prestatieafhankelijke vergoeding kan door de partners op elk moment online in het Partnershopper Affiliate programma worden opgevraagd. Naast de prestatieafhankelijke vergoeding is een aanspraak op vergoeding van onkosten en kosten voor handelingen van de partner uitgesloten. De partner verklaart dat hij akkoord gaat met de afrekening op basis van een factuur of creditnota welke maandelijks door Partnershopper wordt opgesteld, mits het minimumbedrag werd bereikt.

5.3 De aanspraak van de partner aan Partnershopper betreft een vergoeding en kan opgeëist worden onder de volgende voorwaarden:
- succesvolle zakelijke transacties (sale) via de ter beschikking gestelde advertentieruimte (banner, link),
- de zakelijke transactie werd door het Partnershopper Affiliate programma gerapporteerd,
- de eindklant neemt de levering van de producten op het opgegeven adres aan, draagt zorg voor volledige betaling na een eventuele reclameringstermijn,
- er geen sprake is van misbruik (zie 4.4)

5.4.1 Deelnemers met vestigingsplaats (bijv. woon-/kantooradres) in Nederland moeten over een bankrekening beschikken, waarop de vergoedingen kunnen worden overgemaakt en het minimumbedrag voor uitbetaling of het door de deelnemer ingestelde minimumbedrag per maand hebben bereikt, zodat de factuur of creditnota kan worden opgesteld. Na vrijgave van het tegoed volgt de uitbetaling maandelijks overeenkomstig het overzicht in de account. Eventuele transactiekosten worden in dit overzicht weergegeven.

5.4.2 Deelnemers met vestigingsplaats (bijv. woon-/kantooradres) in het buitenland moeten over een bankrekening in het betreffende land beschikken, waarop de vergoedingen kunnen worden overgemaakt en het minimumbedrag voor uitbetaling, dan het door de deelnemer ingestelde uitbetalingsbedrag per afgerekende maand hebben bereikt, zodat de factuur of creditnota kan worden opgesteld. Na vrijgave van het tegoed volgt de uitbetaling maandelijks overeenkomstig het overzicht in de account. Eventuele transactiekosten worden in dit overzicht weergegeven.

5.4.3 Bij de uitbetaling worden alleen tijdig (voor het moment van uitbetaling) vrijgegeven tegoeden geaccepteerd. Als het vastgestelde minimumbedrag aan het eind van de maand niet is bereikt of de creditnota niet tijdig werd vrijgegeven, wordt het tegoed naar de volgende maand overgeboekt en blijft op naam van de partner staan. Over tegoeden wordt geen rente betaald.

6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 In geval van storingen bij transacties tussen deelnemers en Partnershopper in het kader van het Partershopper Affiliate programma, die onder de verantwoordelijkheid van Partnershopper vallen, zal Partnershopper alle mogelijke en economisch noodzakelijke maatregelen treffen om de volledige beschikbaarheid van het Partnershopper Affiliate programma zo snel mogelijk te herstellen.

6.2 Partnershopper kan niet garanderen dat via het Partnershopper Affiliate programma omzet gegenereerd wordt. De Partnershopper staat ook niet garant voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de door de deelnemers afgegeven informatie en verklaringen, en ook niet voor de solvabiliteit van de deelnemers.

6.3 Partnershopper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, die op directe of indirecte wijze naar de website van Partnershopper verwijzen. Partnershopper is bovendien voor geen enkele schade verantwoordelijk die door het gebruik van niet of slecht functionerende deelnemers ontstaat, evenals voor schade die door een onvoldoende beschikbaarheid of slecht functioneren van internet zijn ontstaan. Partnershopper is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat gegevens van deelnemers incorrect blijken.

6.4 Partnershopper kan niet door derden aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste handelingen die op de betreffende deelnemer terug te voeren zijn. Dat geldt met name voor aanspraken tegen Partnershopper wegens illegale inhoud op een door de deelnemer gebruikte website.

7. Gebruik van informatie en gegevens

7.1 Indien Partnershopper informatie en gegevens over deelnemers of over het gedrag van de deelnemers m.b.t. het gebruik van het Partnershopper Affiliate programma voor andere deelnemers toegankelijk maakt, dient deze informatie uitsluitend voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen de deelnemers en het in stand houden van het Partnershopper Affiliate programma. Het gebruik van deze gegevens door de deelnemers voor andere doeleinden, met name reclamedoeleinden die geen verband met het Partnershopper Affiliate programma hebben, is ten strengste verboden.

7.2 De voor het gebruik en partnerschap ingewonnen informatie en gegevens mogen door de deelnemers alleen persoonlijk en alleen in kader van het Partnershopper Affiliate programma worden gebruikt. Het doorgeven aan derden en elk gebruik voor andere doeleinden, met name voor beroepsmatige doeleinden, is ten strengste verboden.

7.3 Het ontwerp, de inhoud en de constructie van het door Partnershopper ter beschikking gestelde reclamemateriaal mag door de betrokken partner niet zonder overleg worden gewijzigd of op een andere manier worden bewerkt of aan derden ter beschikking gesteld worden.

7.4 Partnershopper heeft het recht, gegevens van deelnemers op te vragen, te verwerken, op te slaan of voor interne doeleinden te gebruiken. Partnershopper heeft eveneens het recht via email met de deelnemer contact op te nemen. Bovendien is het mogelijk dat deelnemers onderling - in het kader van de overeenkomst binnen het Partnershopper Affiliate programma - online c.q. per email met elkaar in contact treden. Partnershopper houdt hierbij uiteraard rekening met de wet op de privacy. Partnershopper heeft verder het recht, gegevens van deelnemers aan bevoegde instanties door te geven voor zover Partershopper daartoe wettelijk is verplicht. Het doorgeven van gegevens van deelnemers aan derden in verband met marktonderzoek e.d. is Partershopper alleen toegestaan na toestemming van de deelnemer. Partershopper heeft om misbruik te voorkomen het recht, het IP-adres van de deelnemer bij de registratie en het gebruik van het Partershopper Affiliate programma op te slaan en de gegevens in geval van bedrog of misbruik aan de betreffende instanties door te geven.

7.5 Deelnemers geven Partershopper toestemming een top 100 lijst van best verkopende deelnemers samen te stellen en te publiceren die getoond wordt op de affiliate website van www.Partnershopper.nl en dient uitsluitend als voorbeeld voor deelnemers en partners.

8. Looptijd/Opzegging

8.1 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

8.2 De betrokken partijen kunnen deze overeenkomst op elk moment opzeggen (online via de account, per email, fax, of per brief). Partnershopper  zal de betreffende deelnemer in geval van opzegging hierover informeren. Tot aan de opzegging worden lopende transacties nog afgehandeld en zullen eventuele provisies nog worden uitbetaald.

8.3 Resterende tegoeden van de deelnemers worden bij beëindiging van de overeenkomst aan de deelnemer uitbetaald.

8.4 Indien 2 (twee) jaar lang geen enkel tegoed werd behaald kan de partneraccount worden opgezegd, als de partner zich na een schriftelijke mededeling via email niet binnen een maand tot Partnershopper wendt en uitdrukkelijk opdracht geeft de overeenkomst te verlengen. Over een verdere verlenging van de overeenkomst beslist Partnershopper naar eigen goeddunken. Indien het tegoed binnen 5 (vijf) jaar de uitbetalinggrens niet heeft bereikt, wordt de account opgeheven en zal het tegoed niet uitbetaald worden.

8.5 Zegt de partner zijn partneraccount op of beëindigt hij/zij deze, dan heeft de partner maximaal 12 (twaalf) maanden de tijd, eventueel resterende tegoeden ook na opzegging te laten uitbetalen. Voor de afhandeling hiervan wordt aan de partner een (beperkte) account beschikbaar gesteld, zodat deze zijn adres en bankgegevens kenbaar kan maken en het betreffende tegoed vrij kan geven. Als niet binnen 12 (twaalf) maanden na de opzegging een verzoek tot uitbetaling werd ingediend, vervalt de aanspraak op een eventueel resterend tegoed.

8.6 Alle betrokken partijen hebben onder inachtneming van de Algemene Voorwaarden het recht om in uitzonderlijke gevallen de relatie op te zeggen. Mocht Partnershopper in een dergelijk uitzonderlijk geval de samenwerking opzeggen dan wordt de door Partnershopper aan de partner ter beschikking gestelde account geblokkeerd en vervalt het tegoed aan Partnershopper.

9. Provisie/Transactiekosten

9.1 Tegoeden worden vanaf het bereiken van de minimale hoogte van uitbetaling c.q. het door de deelnemer ingestelde uitbetalingsbedrag en na vrijgeven van de factuur of creditnota in het login-segment maandelijks uitbetaald. Tegoeden onder de uitbetalingsgrens worden niet uitbetaald en blijven als tegoed op de rekening staan. Over dit bedrag wordt geen rente uitbetaald.

9.2 Transactiekosten voor Nederland:
a) > 25 Euro = 0 Euro;
b) < 25 Euro = 5 Euro (alleen in geval van opzegging; wordt met het tegoed verrekend);
Indien de hoogte van het tegoed in geval van opzegging onder de uitbetalingskosten ligt, dan verrekent Partnershopper het tegoed met de kosten en neemt het ontbrekende bedrag voor eigen rekening.

9.3. Transactiekosten overige EU-lidstaten en Zwitserland:
a) > 25 Euro = 0 Euro;
b) < 25 Euro = 5 Euro (alleen in geval van opzegging; wordt met het tegoed verrekend);
Partnershopper betaalt het bedrag maandelijks vanaf een minimum van 25 euro uit zonder de partner transactiekosten in rekening te brengen, mits de IBAN- en BIC-code door de deelnemers worden doorgegeven.

10. Overig

10.1 Deze overeenkomst valt onder het Nederlands straf recht, voor zover niet in strijd is met rechtsgeldige internationale overeenkomsten of nationaal recht. Juridische conflicten over deze overeenkomst zullen door de Nederlandse rechtbank worden behandeld.

10.2 Met de registratie gaan de deelnemers automatisch akkoord met de voorwaarden van deelname van Partnershopper in de meest actuele versie. Over wijzigingen van de voorwaarden worden de reeds opgenomen deelnemers door middel van email geïnformeerd. Protesteert de deelnemer niet binnen 30 (dertig dagen) na ontvangst van de wijzigingsmededeling tegen de gewijzigde voorwaarden, dan treden deze overeenkomstig de mededeling in werking. De eerdere regeling is daardoor niet meer van kracht. Tegoeden gelden als goedgekeurd, als er niet binnen 8 (acht) weken na ontvangst bezwaar wordt gemaakt. Bezwaren dienen schriftelijk (per email, fax of post) en binnen de gestelde termijn aan Partnershopper te worden doorgegeven.

10.3 Het auteursrecht van de vormgeving van de in het kader van het partnerprogramma ter beschikking gestelde reclamemateriaal, de inhoud of gegevens zoals voor alle andere door de exploitant toegankelijk gemaakte informatie berust bij de exploitant c.q. rechtmatige eigenaar. Elke wijziging en/of het doorgeven van het merklogo c.q. beschikbaar stellen van reclamemateriaal aan derden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar niet toegestaan.

10.4 Met deze overeenkomst wordt geen als rechtspersoon geldende firma opgericht. De overeenkomst regelt ook geen arbeids-, handelsagent-, vertegenwoordigings- of aanstellingsrelatie en machtigt derhalve ook geen van de partijen, voor één of meerdere van de betreffende partijen wettelijke verklaringen af te leggen of hem op enige wijze tot handelingen te verplichten of te vertegenwoordigen.

10.5
Indien afzonderlijke bepalingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn of later hun geldigheid verliezen, blijft de rest van de overeenkomst van kracht. De ongeldig geworden regeling moet door de betrokken partijen door een geldige regeling worden vervangen, die het economische belang van de ongeldig geworden regeling zo weinig mogelijk schade berokkenen. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de overeenkomst.